RĪKĀ APLŪKOJAMI KLIMATA PĀRMAIŅU MODEĻU REZULTĀTI PĒC RCP KLIMATA PĀRMAIŅU SCENĀRIJIEM, KAS APRĒĶINĀTI 2017. GADĀ. LAI IEGŪTU JAUNĀKOS KLIMATA PĀRMAIŅU MODEĻU REZULTĀTUS, DODIES UZ https://klimats.meteo.lv/klimats_latvija/klimata_riks/

Klimata pārmaiņu analīzes rīks

LVGMC EEA_Grants_JPG

Gaisa temperatūra, ºC

Krāsu skala
Latvijas karte

Gada vidējā gaisa temperatūra, 1961.-1990. gadu perioda vidējā vērtība

Latvijas karte

Gada vidējā gaisa temperatūra, 2071. - 2100. gadu perioda vidējā vērtība RCP 4.5 scenārijā

Lejupielādēt datus

Klimata pārmaiņu analīzes rīks ļauj apskatīt līdzšinējo un nākotnes klimatu Latvijā karšu un grafiku veidā. Kartēs ir attēlotas 30 gadu vidējās vērtības izvēlētiem klimatiskiem parametriem, pa kreisi – novērotās vērtības periodā no 1961. līdz 1990. gadam, pa labi – nākotnes klimata parametru vērtības. Atbilstoši izvēlētam nākotnes periodam un klimata pārmaiņu scenārijam, var mainīt pa labi attēlotās kartes. Grafikā attēlotas klimatisko parametru vērtības izvēlētajā novērojumu stacijā. Ar zilo līniju attēlotas parametru novērotās gada vidējās vērtības, savukārt ar dzelteno un sarkano līniju - klimata pārmaiņu scenāriju prognozētās 30 gadu periodu vidējās vērtības.

Klimata pārmaiņu analīzes rīks ir izstrādāts projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” ietvaros. Projekta rezultāti ir aprakstīti ziņojumā “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai” un ziņojuma kopsavilkumā latviešu valodā un angļu valodā.

Projekta ietvaros izstrādātie jomu ekspertu pētījumi ir apkopoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā.Aprakstu par Latvijas klimata pārmaiņu monitoringa sistēmu var aplūkot šeit, savukārt jomu klimata ietekmes indikatori ir apkopoti šeit.

Līdzšinējās karstuma viļņu ilguma izmaiņas un nākotnes scenāriju prognozes apkopotas LVĢMC 2017. gada ziņojumā.
Sniega segas biezuma pārmaiņu scenāriji Latvijai aprakstīti LVĢMC 2018. gada ziņojumā.
Līdzšinējie sausuma un mitruma periodi Latvijas teritorijā aprakstīti ziņojumā Standartizētā nokrišņu daudzuma indeksa (SPI) pārmaiņu scenāriji Latvijai.
Līdzšinējo vēja brāzmu izmaiņas un nākotnes scenāriju prognozes aprakstītas ziņojumā.
Tūrisma klimata indekss aprakstīts ziņojumā.
Klimata ietekme uz veselību aprakstīta ziņojumā.

Vairāk informācijas par klimata rīku ir pieejama rīka rokasgrāmatā.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz klimata.atlants@lvgmc.lv.